Všeobecné obchodné podmienky

V našom internetovom obchode si môžete výrobky objednať nasledovným spôsobom:

Pomocou internetu

  • cez webovú stránku: www.princessnicol.sk

Ako zaplatiť

  • dobierkou pri dodaní tovaru
  • platbou na účet
  • platba kartou – VÚB Card

Dôležité upozornenia

O odoslaní tovaru bude predávajúci kupujúceho informovať prostredníctvom informačného e-mailu, kde bude uvedené podacie číslo zásielky. Kupujúci si na základe tohto údaju môže preveriť doručenie zásielky (v prípade neoznámenia), alebo na internetovej stránke môže na základe tohto údaju sledovať pohyb svojej zásielky. V prípade neprevzatia objednaného tovaru a následného vrátenia zásielky si predávajúci vyhradzuje právo vyradenia zákazníka z databázy, čo znamená, že mu následne v budúcnosti nebudú vybavené žiadne ďalšie objednávky.

Dodacie a platobné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.princessnicol.sk prevádzkovateľa Ľubomír Mrug – PNB (SZČO), sa riadi nasledovným nákupným poriadkom a platnou legislatívou na území Slovenskej republiky. Dodávka tovaru do veľkoobchodu alebo zákazníkom, ktorí by zvažovali, resp. zamýšľali, prípadne realizovali jeho ďalší predaj, je vylúčená. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zákazníka z časti alebo celkom odmietnuť. Dodanie bude realizované iba na území Slovenskej republiky (ďalej len „oblasť dodania“).

Súhlas

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť tejto objednávky a potvrdzuje, že sa zoznámil/a s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a to, že s nimi súhlasí. Potvrdenie o prijatí objednávky so všetkými údajmi dostane zákazník na ním uvedenú e-mailovú adresu.

Zasielanie tovaru

Tovar zasielame každú stredu (tretí deň v týždni). Pokiaľ nebude možné niektorý objednaný tovar dodať (objednaný druh bude vypredaný, prestane sa vyrábať alebo dodávať na trh), je predávajúci povinný informovať zákazníka e-mailom.

Kontrola tovaru

Zákazníkom odporúčame pri prevzatí tovaru si tento dôkladne skontrolovať a v prípade jeho poškodenia zásielku neprebrať a s pracovníkom doručovateľskej služby spísať správu o poškodení (reklamáciu). Pokiaľ by dodaný tovar vykazoval zjavné vady, medzi ktoré patrí aj poškodenie spôsobené dopravou, reklamuje zákazník takéto vady ihneď voči predávajúcemu a pracovníkovi doručovateľskej služby, ktorá tovar dodáva. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, kedy ich zistil, inak jeho nárok z poškodenia tovaru zaniká.

Záruka

Všetok tovar v internetovom obchode je štandardnej kvality. Predávajúci zákazníkom poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO,  je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Reklamácia

Tovar je možné reklamovať do 24 mesiacov od objednávky. Zákazník nemá právo tovar vrátiť, ak ho nemôže vrátiť v stave, v akom ho prevzal. K vrátenému tovaru je potrebné doložiť faktúru, resp. dodací list. Na základe tohto bude zákazníkovi vrátená príslušná suma, znížená o cenu poštovného a balného. Reklamácia sa vybavuje e-mailom a individuálne so zákazníkom. V prípade otázok môže zákazník zaslať mail na adresu princessn.obchod@gmail.com. Zákazník je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Reklamáciu nie je možné uznať v prípade, ak došlo k tovarovým a funkčným zmenám vlastnosti tovaru spôsobené prirodzeným opotrebením v priebehu záručnej doby (zažltnutie lepidla, oxidácia alebo začernenie bižutérie a pod.) alebo ak došlo k vypadnutiu a strate určitých častí tovaru (vypadnutie kamienkov a pod.). Tiež reklamáciu nie je možné uznať v prípade, ak poškodenie je mechanické a spôsobené odretím, poškriabaním, odlomením alebo odlepením jeho častí alebo k poškodeniu alebo opotrebovaniu došlo v dôsledku nedodržiavania starostlivosti (neoprávnené ošetrenia, poškodenia vodou, potom, lakom, parfumom a pod.).

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru na jedno miesto v rámci oblasti dodania je pre zákazníka u ceny tovaru rovnajúcej sa alebo prevyšujúcej 49,01 EUR s DPH bezplatné. U ceny tovaru nižšej než 49,01 EUR s DPH činní poplatok za prepravu 3,00 EUR s DPH za jednu objednávku a dodanie na jedno miesto v rámci oblasti dodania. V prípade odberu tovaru zo strany zákazníka v predajni B STYLE so sídlom na Námestí Sv. Mikuláša 18, 064 01 Stará Ľubovňa je dodanie tovaru pre zákazníka bezplatné. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu vyúčtovanú zásadne len na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú dostane spolu s tovarom. O odoslaní tovaru bude predávajúci kupujúceho informovať prostredníctvom informačného e-mailu, kde bude uvedené podacie číslo zásielky. Kupujúci si na základe tohto údaju môže preveriť na príslušnej stránke doručenie zásielky (v prípade neoznámenia). V prípade neprevzatia objednaného tovaru a následného vrátenia zásielky si predávajúci vyhradzuje právo vyradenia zákazníka z databázy, čo znamená, že mu následne v budúcnosti nebudú vybavené žiadne ďalšie objednávky.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na princessn.obchod@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online.
Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Platba

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu vyúčtovanú zásadne len na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú dostane spolu s tovarom pri dobierke, alebo mailom automaticky vygenerovanú pri platbe kartou.

Ostatné informácie

Prevádzkovateľ internetového obchodu na stránkach www.princessnicol.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu osobných údajov. Osobné údaje slúžia len na vybavenie objednávok, vystavenie faktúr a poslanie tovaru. Osobné údaje sa neposkytujú tretím osobám, inštitúciám alebo organizáciám. Tieto informácie sa riadia zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osôb, v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 a zákona č. 90/2005 Z.z.

Kontakt

Ľubomír Mrug – PNB
Za vodou 1839/28
064 01 Stará Ľubovňa
Slovensko

Email: info@princessnicol.sk
Web: www.princessnicol.sk

Tel.: +421 902 214 007
IČO: 51 410 664
DIČ: 1075842933